Scholar’s Award for Graduating Seniors | Giải thưởng “Học Giả” dành cho các học sinh lớp 12, sắp ra trường

Each year, Project  MotiVATe  supports two eligible graduates  each  year. Each recipient shall receive $1000 each  school year  ($500 per semester),  for a maximum of  four  (4) years, if  the  recipient is enrolled as a full- time student at a qualified college, university  or  post‐secondary  vocational  program,  and  the  recipient  maintains  compliance with all Program requirements.

To be eligible, you must:

  1. Be a Project MotiVATe senior with a minimum of two years of continuous  participation in Project MotiVATe.
  2. Have earned a High School Diploma or equivalent and be enrolled (or plan to be enrolled) at an accredited college or university, or an accredited post‐ secondary vocational program. (Project MotiVATe may adjust any eligibility  or program requirements, in its discretion, if the applicant will be enrolled  in an approved post‐secondary vocational program.)
  3. Submit  (i)  an  application  form  and  (ii)  written  essay  describing  the  applicant’s experience with Project MotiVATe and how  the applicant will  utilize the scholarship funds.

For more information, please contact the Grant Coordinator.

To apply, please email the Program Director.

Funding for this award is provided by Phuong Thao D. Le and Minh T. Nguyen. If you would like to contribute to the scholarship fund, please contact the Program Director


Mỗi năm, Project MotiVATe trích quỹ để cấp học bổng hai học sinh sắp ra trường và hội đủ điều kiện. Mỗi em nhận sẽ nhận được $1000 cho mỗi năm đại học ($ 500 mỗi học kỳ), tối đa bốn (4) năm, nếu các em ghi danh là sinh viên toàn thời gian tại một trường cao đẳng, đại học hoặc chương trình dạy nghề sau trung học, và các em vẫn giữ được các tiêu chuẩn để được trợ giúp tài chính của Chương trình PM

Để đủ điều kiện, các em phải:

  1. Là học sinh lớp 12 và đã tham gia chương trình PM ít nhất hai năm, không gián đoạn .
  2. Đã có được bằng tốt nghiệp trung học hoặc tương đương và ghi danh (hoặc có đang ghi danh) tại một trường đại học được hoặc một chương trình sau trung học nghề được công nhận. (Hội PM có thể điều chỉnh bất kỳ điều kiện hoặc tiêu chuẩn cứu xét học bổng, bất cứ khi nào )
  3. Gửi (i) đơn xin học bổng và (ii) bài luận văn mô tả kinh nghiệm của mình với hội PM và cách em định chi dùng số tiền học bổng đó .

Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng liên lạc với nhân viên  lo về học bổng.

Để nộp đơn, xin vui lòng gửi email cho Giám đốc Chương trình.

Cô Phương Thảo D. Lê và Ông Minh T. Nguyễn là người bảo trợ hiện kim cho học bổng này .

Nếu muốn đóng góp vào quỹ học bổng, xin quý vị vui lòng liên lạc với Giám đốc Chương trình.