English | Tiếng Việt

    Học sinh được sự hướng dẩn (Mentee):

  • là sinh viên trường trung học trong khu vực Quận Cam (ưu tiên cho các học sinh lớp 9 và 10)
  • Cam kết tham gia cho đến khi tốt nghiệp
  • sẽ đạt nhiều lợi ích nếu có sự hướng dẩn học tập và giúp đở tiếp xúc xã hội

  • Staff

  • Subscribe to PM!

  • Search